عمومی

آیا فیلم، عکس یا صدا را در دادگاه به عنوان دلیل قبول می کنند؟

به طور فزاینده ای ارجاع به فیلم ها، عکس ها یا صدای افراد در دادگاه مهم است، بنابراین مهم است که قبل از هر اقدامی، اعتبار و ارزش محصولات فضای مجازی در دادگاه را درک کنید. « ببخشید آیا تصویر، عکس یا صوت به عنوان دلیل در دادگاه پذیرفته شده است؟ »

این سوالی است که اکثر حقوقدانان حداقل یک بار با آن مواجه هستند و باید به زبانی ساده و به دور از استدلال های حقوقی به آن پاسخ داد. نمونه ادله در دو دوره زمانی که قانون جرایم رایانه ای یا قانون تجارت الکترونیک و قانون آیین دادرسی الکترونیکی در تاریخ 17/10/82 لازم الاجرا نبوده و در دوره پس از لازم الاجرا شدن این مقررات قابل شناسایی است. .

قبل از پرداختن به اهمیت فیلم، عکس یا صوت به عنوان دلیل در دادگاه، لازم به ذکر است که ادله دعوی در قوانینی مانند قانون آیین دادرسی مدنی، قانون جزا، قانون مدنی و برخی منابع قانونی ارائه شده است.اسناد رسمی و عادی، اظهارات شاهد، اقرار و سوگند و در مواردی اطلاعات قاضی همواره به عنوان دلیل در دعوا پذیرفته شده است.

در این راستا دامنه مصادیق و روشهای کسب علم قاضی نسبت به سایر ادله اعم از همان فیلم، عکس و غیره بیشتر است، به عبارت دیگر تا زمان لازم الاجرا شدن قوانینی که ارزش مثبت اطلاعات را مشخص می کند. . محصولات فضایی.سایبری و فناوری یکی از راه هایی است که دانش می تواند برای حاکم در تماشای فیلم و غیره موثر باشد. نشان میدهد که. به عنوان مثال یکی از ادله ای که برای اثبات زنا به کار می رود علم قاضی است که ممکن است راهی برای کسب اطلاعات برای قاضی برای مشاهده فیلم یا عکس باشد. اصالت باید توسط کارشناس تایید شود.

در پی گسترش فضای مجازی (اینترنت) و لزوم توجه به روابط انسانی در این فضای موسوم به فضای مجازی، مقررات و قوانین مشابهی در خصوص این شکل از روابط منجر به اثبات این ادعا شد. شکل سنتی تاکنون بیان داده پیام (ماده 2 قانون تجارت الکترونیک مصوب 82/10/17: رویداد، اطلاعات یا مفهومی که توسط فناوری های الکترونیکی، نوری یا اطلاعات جدید هر نماد تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود) ادبیات ویژه پزشکی قانونی در دسته از شواهد برای اثبات ادعا.

لذا با توجه به مواد و ضوابط قانون جرایم رایانه ای مصوب 3/5/88 و دادرسی الکترونیکی مقرر در جزء 9 ماده 649 ق.آ.د.م. هر چیزی که در اطلاعات پیام مشخص شده است می تواند به عنوان مدرک در دادگاه ارائه شود با این حال، نحوه به دست آوردن این اطلاعات باید در نظر گرفته شود و این اسناد به چه مراجعی ارائه می شود. به عنوان مثال، اگرچه پیام های تصویری یا عکس و صوتی در تعریف اطلاعات گنجانده شده است، اما می توان متقارن تلقی کرد که شخص بدون اجازه از طریق غیر معقول، مانند گوش دادن یا ضبط مکالمه تلفنی، اطلاعاتی را به دست آورد. و امضا (در رسیدگی به پرونده ها از برخی اطلاعات نه به عنوان دلیل، بلکه به عنوان نشانه و انعکاس اطلاعات قاضی استفاده می شود.
مثلاً فردی در سی و چند سالگی ممکن است شاهد حادثه ای در مورد فرزند صغیر خود باشد، اما شهادت او را نمی توان مبنای قانونی قرار داد.
بلکه عبارات آن به صورت نماد و نشانه گرفته شده استقانونگذار در مواد 12 و 14 قانون تجارت الکترونیکی به صراحت می گوید: این سند قابل استناد به مراجع قضایی و قانونی است.

بنابراین با توجه به قوانین موجود، بر اساس شواهد الکترونیکی یا اطلاعات پیام می توان نکات لازم را به شرح زیر برشمرد:

1- راه مشروع و موجه برای به دست آوردن اطلاعات مشابه از شواهد یا پیام ها (کمک به نصب دوربین مخفی و …)

2- منبع یا سروری که محتوای مورد نظر از آن استخراج شده و حساب کاربری دارای هویت قانونی و مشخص بوده و جعلی نباشد.

3- از ماده 10 قانون تجارت الكترونيكي مي توان نتيجه گرفت كه ويژگي هاي اطلاعات پيام موثق به شرح زير است: الف) مختص شخصي است كه به او مربوط مي شود. ب) هویت سازنده اطلاعات پیام مشخص باشد. ج) اطلاعات پیامی که مستقیماً توسط شخص ارسال کننده پیام تولید شده یا در دسترس ذینفع است، د) صحت و نادرستی اطلاعات پیام اثبات شده باشد، کارشناسان صحت آن را تأیید کنند د) سیستم اطلاعاتی که اطلاعات پیام از آن استخراج شده است. قابل اعتماد و معتبر

فیلم، عکس و غیره خاطرات یک پرونده در مورد مسائل مرجع را اینجا بخوانید

* وکیل