عمومیکسب و کار ایرانیان

محاسبات هیدروموتور | بررسی فرمول های کاربردی

هیدروموتورها یا موتورهاي هيدروليک دستگاه هایی هستند که همواره در حال دوران هستند تا گشتاور لازم براي دوران چرخشي را ایجاد کنند مثل توربین ها. برای این که بتوانیم در میان انواع هیدروموتور ، گزینه مناسب را انتخاب کنیم باید به پارامترهایی مثل گشتاور، دبی و … توجه کنیم. برای شناخت تخصصی تر از این محاسبات مفاهیم و محاسبات آن به این صفحه وارد شوید.

البته در اکثر مواقع مشخصات کامل در کاتالوگ محصول ذکر شده، اما این مقاله می تواند در انجام محاسبات  و کسب اطاعات دقیق در این باره مفید باشد.

جابجایی حجمی

برای محاسبه جابجایی حجمی، محاسبات طبق فرمول زیر انجام می شود:

 • Vm جابجایی حجمی هیدروموتور بر حسب سانتی متر مکعب بر دور
 • Tm گشتاور هیدروموتور بر حسب نیوتن متر
 • Δp اختلاف فشار ورودی و خروجی هیدروموتور برحسب بار
 • η راندمان یا بازده هیدروموتور که معمولا بین 0.9 تا 0.95 است.

این محاسبات برحسب سیستم استاندارد متریک است و اگر برحسب سیستم اینچی بخواهیم حساب کنیم به جای عدد 62.83 باید 75.4 را قرار دهیم و بقیه محاسبات را انجام دهیم.

تعیین گشتاور

برای به دست آوردن گشتاور در هیدروموتوها، طبق فرمول زیر باید عمل کرد:

در اين فرمول:

 • T گشتاور هيدروموتور برحسب نیوتن متر
 • P فشار و ∆P اختلاف فشار ورودي و خروجي برحسب بار
 • Vg حجم جابجايي هيدروموتور برحسب سانتی متر مکعب

به عنوان مثال حجم جابجایی هيدروموتور1000 سانتی متر مکعب و اختلاف فشار آن 30 بار است. گشتاور هیدروموتور این گونه محاسبه می شود:

T = 0.016 × 30 × 1000 = 480 Nm

برای محاسبه گشتاور یک فرمول دیگر هم وجود دارد:

در اين فرمول:

 • T گشتاور هيدروموتور برحسب نیوتن متر
 • P فشار هیدروموتور برحسب بار
 • RPM سرعت دوران هیدروموتور

تعیین سرعت

سرعت هیدروموتورها را براساس فرمول زیر به دست می آورند:

 • N سرعت هیدروموتور برحسب دور بر دقیقه
 • Q دبی هیدروموتور برحسب لیتر بر دقیقه
 • Vg حجم جابجايي هيدروموتور برحسب سانتی متر مکعب

به عنوان مثال حجم جابجایی هيدروموتور 500 سانتی متر مکعب و دبی آن 50 لیتر بر دقیقه است. سرعت هیدروموتور این گونه محاسبه می شود:

N = (1000 × 50) / 500 = 100 Rpm

تعیین توان

برای به دست آوردن توان، محاسبات طبق فرمول زیر انجام می شود:

 

 • P توان هيدروموتور برحسب کیلووات
 • T گشتاور هيدروموتور برحسب نیوتن متر
 • N سرعت دوران و چرخش هيدرو موتور برحسب دور بر دقیقه

به عنوان مثال گشتاور هيدروموتور 300 نیوتن متر است و سرعت آن 200 دور بر دقیقه است. توان هیدروموتور این گونه محاسبه می شود:

P = (300 × 200) / 9550 = 6.28 Kw

دبی هیدروموتور

یکی دیگر از فاکتور های تعیین کننده در هیدرو موتور ها، دبی آن است:

 • : دبی مورد نیاز بر اساس LPM
 • : جابه جایی حجمی بر حسب cm3/rev
 • : سرعت دورانی یا چرخش شافت بر اساس RPM
 • : راندمان حجمی ، این مقدار به تقریبی برابر (0.85 ~ 0.97)

راندمان و بازده هیدروموتور

هیدروموتور انواع مختلفی دارند که هر کدام دارای ویژگی های خاصی هستند و به همین دلیل راندمان کلی آن ها با هم متفاوت است.

 • بازده هیدروموتور دنده ای 70 تا 75 درصد است.
 • بازده هیدروموتور پره ای 75 تا 85 درصد است.
 • بازده هیدروموتور پیستونی 85 تا 95 درصد است.

همانطور که میزان بازده هرکدام از انواع هیدروموتور مشخص است، مدل پیستونی بیشترین بازده را دارد و برای همین، رایج ترین و پرکاربردترین مدل هیدروموتور است.