علمی و پزشکی

قیمت و نحوه خرید مواد شیمیایی صنعتی

در بازار مالی ژاپن تولیدات صنعتی ضریب مثبت کوچکتری در مقایسه با آمریکا داشت در حالی که کارآمدی ضریب شاخص قیمت مصرفکننده در ژاپن بالاتر از مقدار آن در آمریکا بود. فرضیة بیستوهفتم: باتوجه به نتایج تحلیل دادهها، که ضریب مسیر و معناداری بهترتیب 03/0- و 37/0-است، عامل «قیمت» بر «ارزش ویژة نام تجاری» تأثیر مستقیم، مثبت و معنیداری نداشته است. فرضیة بیستوپنجم: باتوجهبه نتایج تحلیل دادهها، که ضریب مسیر و معناداری بهترتیب 03/0- و 33/0- است، عامل «تعامل مناسب با مشتریان» بر «ارزش ویژة نام تجاری» تأثیر مستقیم، مثبت و معنیداری نداشته است. فرضیة بیست و دوم: باتوجهبه نتایج تحلیل دادهها، که ضریب مسیر و معناداری بهترتیب 45/ 0 و 46/4 است؛ عامل «لجستیک و حمل و نقل» بر «قیمت» تأثیر مستقیم، مثبت و معنیداری داشته است. فرضیة بیستوسوم: باتوجهبه نتایج تحلیل دادهها، که ضریب مسیر و معناداری بهترتیب 49/ 0 و 48/4 است؛ عامل «تعامل مناسب با مشتریان» بر «محصول» تأثیر مستقیم، مثبت و معنیداری داشته است.

فرضیة هشتم: باتوجهبه نتایج بهدستآمده از تحلیل دادهها که ضریب مسیر و معناداری به ترتیب 21/ و 40/2 است، عامل «بازارگرایی» بر «تعامل مناسب با مشتریان» تأثیر مستقیم، مثبت و معنیداری داشته است. فرضیة نوزدهم: باتوجهبه نتایج تحلیل دادهها، که ضریب مسیر و معناداری بهترتیب 08/ 0 و 20/1 است، عامل «مدیریت زنجیرة تأمین» بر «محصول» تأثیر مستقیم، مثبت و معنیداری نداشته است. فرضیة ششم: باتوجهبه نتایج بهدستآمده از تحلیل دادهها، که ضریب مسیر و معناداری به ترتیب 50/0 و 52/5 است، عامل «مسئولیت اجتماعی شرکت» بر «تعامل مناسب با مشتریان» تأثیر مستقیم، مثبت و معنیداری داشته است. فرضیة چهارم: باتوجهبه نتایج بهدستآمده از تحلیل دادهها که ضریب مسیر و معناداری بهترتیب 26/ 0 و01/4 است، عامل «سرمایه» بر «تکنولوژی تولید» تأثیر مستقیم، مثبت و معنیداری داشته است. در بخش کمّی برای ارزیابی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که این ضریب 956/0 به دست آمده است؛ باتوجهبه این که حداقل ضریب پایایی لازم در پرسشنامههای پژوهشی 7/0 است، میتوان چنین نتیجه گرفت پرسشنامة استفادهشده در این تحقیق از پایایی بسیاری برخوردار است؛ همچنین برای تکتک متغیرها نیز آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شده است که مقدار همگی بیشتر از 7/0 است (جدول3) که نشان از پایایی سؤالات هر عامل دارد.

ج- اجماع روشها: در این پژوهش پس از مدلسازی در روش کیفی، مدل مذکور در روش کمّی آزمون شد. نتایج پژوهش با یافتههای موریچی و تاکاهاشی (2016)، ژائو و همکاران (2017) و چانگ و همکاران (2015) همسوست؛ این پژوهشگران نشان دادند محصول تأثیر مثبت و معنیداری بر ارزش ویژة نام تجاری دارد. سیستم مدیریت بههنگام موجودیها، سیستمی از طراحی محصول بوده و به نحوی حرکت میکند که در راستای رضایت تأمینکنندگان و مشتریان، رساندن سریع محصول، کاهش زمان کار ماشین و ممانعت از نگهداری دائمی موجودی باشد. این جزء را در اصطلاح، اثرات انفرادی مربوط به هر یک از صنایع می­نامند که از طریق برآورد مدل به روش داده­های تلفیقی به دست می­آید. البته تعامل با مشتریان بهطور غیرمستقیم و از طریق تأثیر بر محصول بر ارزش ویژة نام تجاری مؤثر است؛ دلیل دیگر اینکه در بازاریابی صنعتی مشتریان کمتر بر اثر احساسات تصمیم میگیرند و ارزش ویژة نام تجاری بیشتر به شکل عقلانی ارزیابی میشود و بهدلیل مازاد تقاضا، تعامل مناسب با مشتریان اهمیت چندانی در این صنعت ندارد.

نتایج این پژوهش با یافتههای ریجنن و همکاران (2015) و پرهالد (2012) همسو نیست؛ تعامل با مشتریان بهطور غیرمستقیم و از طریق تأثیر بر محصول بر عملکرد مؤثر است و البته به دلیل مازاد تقاضا در این صنعت تعامل با مشتریان در فروش بیشتر محصولات و عملکرد مناسبتر مؤثر نیست. تعامل مناسب با مشتریان بر محصول شرکتهای آهن و فولاد تأثیر مثبت دارد. بازاریابی داخلی بر تعامل مناسب با مشتریان تأثیر مثبت دارد. نتایج این پژوهش با یافتههای وونگ و مریلس (2014) و لی و هانگ (2017) نیز همسوست؛ بهطوریکه این پژوهشگران نشان دادند بازاریابی داخلی تأثیر مثبت و معنیداری بر بهرهوری دارد. از آنجایی که میزان تولید داخلی بسیار کم و محدود می باشد. اما برای تهیه لیست قیمت فسفات روی درجه یک می توان به فروشگاه های مختلفی که در این عرصه فعالیت می کنند مراجعه نمود. لجستیک و حمل و نقل بر قیمت محصولات شرکتهای آهن و فولاد تأثیر مثبت دارد.