عمومی

جزئیات درآمد و هزینه خانوار شهری و روستایی

با توجه به پایگاه داده ایران تودی ،

متوسط ​​درآمد سالانه یک خانواده شهرستانی 764،746 هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل 38٪ افزایش داشته است.

متوسط ​​درآمد سالانه یک خانوار روستایی 420 هزار و 470 هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل 41.6 درصد افزایش داشته است.

شکوفه غصوری ، معاون دفتر آمار جمعیت ، کار و سرشماری ایران ، به ایران تودی 30/18 گفت: مرکز آمار هر سال چهار ماه پس از شروع سال جدید می آید و هزینه های شهری و کشاورزی را پوشش می دهد.
وی گفت: برنامه 50 ساله بررسی هزینه و درآمد خانوار از مهمترین برنامه های آماری مرکز آمار ایران است.
گاسوری افزود: این یک طرح انتخاب سه مرحله ای است که هدف از آن دستیابی به درآمد شهری و روستایی است که از طریق یک پرسشنامه 17 بخشی بدست آمده و 38000 خانواده را در این طرح مورد بررسی قرار داده است.
وی در مورد همسویی آمار با واقعیت موجود افزود: این آمار به طور متوسط ​​31 استان است. بررسی میانگین کل هزینه سالانه یک خانه شهری نشان می دهد که استان تهران بالاترین هزینه 957،016،000 ریال و استان خراسان شمالی کمترین هزینه را در سال 1399 با 351،943،000 ریال داشته اند.
وی افزود: بررسی میانگین هزینه کل سالانه یک مزرعه نشان می دهد که استان البرز با 566 هزار و 427 هزار ریال بیشترین میزان را دارد ، در حالی که استان های سیستان و بلوچستان با 13 میلیون و 380 هزار ریال کمترین میزان را دارند.
شکوفه غصوری گفت: استان البرز در سال 1399 با 676،897 هزار ریال و استان سیستان و بلوچستان با 181،091 هزار ریال بیشترین متوسط ​​درآمد سالانه کشاورزی را دارد.
معاون دفتر جمعیت ، کار و سرشماری مرکز آماری ایران همچنین در مورد خط فقر گفت: وزارت رفاه مسئولیت اعلام خط فقر را دارد و وابسته به مرکز آمار نیست. مرکز آمار فقط تصویری از سطح زندگی افراد را ارائه می دهد تا سایر دستگاه ها بتوانند از این آمار تصمیم بگیرند.

میز کار 5٪ کوچکتر است
مجید آینیان ، آماری و استاد دانشگاه نیز گفت: استفاده بی شماری از آمار هزینه و درآمد وجود دارد ، اما این طرح نباید عاملی برای مقایسه هزینه ها و درآمد خانوار باشد.
وی گفت: هزینه از طریق منبع درآمد تأمین می شود و در طولانی مدت این هزینه نمی تواند بیش از درآمد باشد.
وی افزود: تعداد اشتباهات شمارش بیشتر است اما به این بهانه نمی توان نتایج سرشماری را زیر سال برد.
آینیان گفت: آمار هزینه و درآمد یکی از حرفه ای ترین آمار است.
وی افزود: تورم نشان داد که در مقایسه با سال 1998 ، تورم 5 درصد کمتر از جدول خانگی است.
وی گفت: علت اصلی تورم از بانک مرکزی شروع نمی شود. دلیل آن نیاز به بودجه های ایالتی است و باید برای تأمین توازن برای تأمین اعتبار و کاهش هزینه های عمومی کار شود.
آینیان اظهار داشت: ممکن است درآمد ریالی مردم افزایش یافته باشد اما هزینه ها بسیار زیاد است. از سلامت گرفته تا آموزش و پرورش ، هزینه های کلی و میزهای خانه کمتر شده است.
وی با بیان اینکه پس انداز برای خانواده یک ضرورت است ، افزود: میزان پس انداز کشور بسیار پایین است.
این آماری گفت: مرکز آمار با انتشار داده های خرد در مورد ارزش و درآمد نهادهای تصمیم گیری مجلس ، به ویژه مرکز تحقیقات مجلس ، از این آمار استفاده می کند.