عمومی

بهاره رهنما را تخطئه نکنید!

کارشناسان در مورد نظام آموزشی کشور اظهار نظر کرده اند که البته نظام آموزشی ما روشمند نیست. ساختار کاذب و غیراستانداردی دارد که هر فرد تحصیلکرده ای آنقدر کارآمد و موثر از مدارس فارغ التحصیل نمی شود که به محض ورود به بازار کار استقلال مالی پیدا کند.

در مورد وضعیت اقتصادی نیز به نظر می رسد حتی اقتصاددانان نیز تا اخبار بعدی نتوانند وضعیت کنونی کشور را تحلیل کنند. در این راستا، هم کارگران و بیکاران و هم بازنشستگان از شرایط روز گلایه دارند; بگذار از کار افتاده باشد!

زیرا در شرایط کرونری کنونی وضعیت مالی و اقتصادی افراد به طور کلی نامناسب است و از نظر استقلال مالی، بیکار، بازنشسته یا شاغل بودن فرد فرقی نمی کند! هیچ یک از این گروه های مدنی استقلال مالی ندارند.

اگر دقت کنید از تحقیقات میدانی و تحلیل علمی نویسنده به این نتیجه می رسید که;

برای جامعه عاطفی که تابع مزاج و مزاج است، نیاز روز بالا بردن سطح شعور مردم است; هم آگاهی عمومی و هم حقوقی.

خوب نگاه کن متوجه میشی که ریشه هر چیزی که پس میزنیم و در نهایت صدمه میزنیم جهل ماست. ما حقوق خود را نمی دانیم و حقوق خود را نمی دانیم و متاسفانه به راحتی هنجارها را زیر پا می گذاریم و حقوق دیگران را زیر پا می گذاریم.

برای مثال، هر شهروندی حق تحصیل رایگان دارد. همچنین استفاده از خدمات بیمه، تامین اجتماعی و تامین اجتماعی یک حق عمومی است. اما تعداد کمی از شهروندان این را می دانند و حتی اگر بدانند، در صورت نداشتن آن را مطالبه نمی کنند. همین ناآگاهی و ناآگاهی عمومی است که هر چند ناخواسته به ایجاد باورهای نادرست، باورهای نادرست و نادرست دامن می زند.

سوال اصلی این است که چرا باید بعد از سی سال فعالیت و تلاش و زحمت به رفاه اجتماعی برسیم؟ اما ما حق داریم از حقوق اولیه شهروندی از جمله رفاه و تامین اجتماعی برخوردار باشیم.

افزایش آگاهی عمومی در همه زمینه ها از طریق استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه ها و وسایل دیگر (بند دوم اصل سوم قانون اساسی) از جمله آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان و همچنین دسترسی به امنیت اجتماعی حقوق بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیمه در قالب بی خانمانی، حوادث رانندگی، سوانح، نیاز به مراقبت های بهداشتی و درمانی و غیره، حق جهانی دولت برای وضع قوانین برای هر فرد در کشور است. . (اصل 22 قانون اساسی) ملاحظه می شود که آموزش مردم و ارتقای سطح آموزش رایگان و تامین رفاه اجتماعی جزء حقوق شهروندی ماست اما حتی پس از سی سال کار به حداقل های اولیه نمی رسد. از یک سبک زندگی سالم زندگی را برخی بی ضرر می دانند، این جهل قانونی است.

از این رو، روشنگری عمومی، مانند روشنگری حقوقی، از نیازهای روزمره جامعه امروز ما است.

عقرب با ماه متقارن است

در دست کار ما تا ماه

سپس؛

دستورالعمل های بهار را نقض نکنید!

* معلم دانشگاه و وکیل