استان ها

بازنگری در ضوابط شهرسازی یزد برای تسهیل و تسریع امور مردم

به گزارش خبرگزاری یزد ایران تودی، محمدمهدی شرفت در جمع خبرنگاران یکی از اقدامات ارزشمند شهرداری یزد را معرفی سامانه خدمات شهروندی عنوان کرد و اظهار داشت: این سامانه تاکنون با استقبال بسیار خوبی از سوی شهروندان مواجه شده است.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد شهرداری یزد تسهیل هر چه بیشتر امور شهروندان است، خاطرنشان کرد: سامانه شهروند محور سرعت و کیفیت خدمات رسانی به مردم را بسیار افزایش داده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار یزد با اشاره به فعالیت دفاتر میانجی گری شهرداری خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات انجام شده برای تسهیل در امور مردم، ارائه خدمات توسط دفاتر کارگزاری است که باعث افزایش سرعت ارائه خدمات شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر این دفاتر خدمات بسیاری را حتی در عرض یک روز بسیار سریع ارائه می دهند و اگر این زمان به 10 تا 12 روز برسد شهروندان از دفاتر میانجی گری به شهرداری شکایت می کنند در حالی که سه سال پیش همین خدمات حداقل 45 روز طول می کشید. طول می کشد

وی ارائه خدمات به صورت غیرحضوری را از برنامه های شهرداری یزد دانست و اظهار داشت: با اقدامات انجام شده به طور میانگین در سال گذشته 34 درصد از کل خدمات و 50 درصد از کل خدمات در یک ماه گذشته موفق بوده است. . در غیاب او تحویل داده می شود.

شرف با تاکید بر اینکه ضوابط شهرسازی یزد برای تسهیل و تسریع در امور مردم در حال بازنگری است، گفت: در شهرداری یزد هدف ما این است که بتوانیم همه خدمات را به جز مواردی که نیاز به مراجعه حضوری به شهرک دارد، ارائه دهیم. تا مردم مشکلی نداشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه دفاتر کارگزاری دولت محلی برای این منظور تقویت خواهند شد، گفت: در آینده دفاتر کارگزاری دولت محلی یزد به عنوان دفاتر الکترونیکی خدمات دولت محلی فعالیت خواهند کرد و به عنوان خدماتی مانند موارد مربوط به ماده 100 فعالیت خواهند کرد. کمیته و در حوزه خدمات. تغییر کاربری را به این دفاتر واگذار می کنیم.

48