استان ها

ابلاغ بخشنامه مهم و لازم الاجرای استاندار خطاب به دستگاه های مختلف خوزستان / دستورالعمل ها نصب العین مدیران قرار گیرد

به گزارش خبرنگار ایران تودی اهواز ، در بخشنامه صادق خلیلیان خطاب به دستگاه های اجرایی ، شرکت ها ، روستا طبق قانون ، م Institسسات و م institutionsسسات استان موظفند مواردی مانند نقل و انتقالات و تمرکز را اجرا کنند مالیات و حسابداری شرکتهای مستقر در استان به خوزستان و همچنین استفاده از پیمانکاران و نیروهای محلی در اجرای پروژه ها و دستور خرید بیمه تجاری در داخل استان.

این بخشنامه لازم الاجرا است و هدف آن ایجاد و بهره مندی استان از منابع و ظرفیت های موجود و استفاده از درآمدهای جمعیت استان است. مادی و معنوی بسیاری از قابلیت های استان اعلام شده است.

در بخشنامه استاندار خوزستان چنین آمده است:

کلیه دستگاههای اجرایی ، شهرداریها ، شرکتها ، موسسات و م institutionsسسات واقع در استان خوزستان

با سلام و احترام

به منظور ایجاد استان و بهره مندی از منابع و ظرفیت های موجود و استفاده مردم از درآمد مادی و معنوی بنگاه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به رشد محصولات استانی و ضدعفونی نیازمند موارد زیر است:

او انتظار دارد که این دستورالعمل ها وجود داشته باشد و رعایت این مسائل مطمئناً از حمایت مالی و استانی برخوردار خواهد شد.

بدیهی است که گزارش بعدی رهبران محترم دستگاه های اجرایی به صورت ماهانه انتظار می رود.

1. مطابق ماده 110 حقوق مالیاتهای مستقیم و همچنین بخشنامه شماره 47739/200/D سازمان مالیاتی کشور مورخ 98/29/29 98 در واقع تسلیم شده و مالیاتهای مربوط را پرداخت می کند.

۲ انتقال و تمرکز حسابهای شرکتهای استان به بانکهای استان خوزستان

3. خرید بیمه مشاغل (حوادث ، ساختمان ، مهندسی و …) از شرکت های بیمه فعال در استان.

4. بر اساس ماده 47 قانون توسعه ، برنامه ها (پروژه ها) خود را به پیمانکاران واجد شرایط استانی ارائه دهند. علاوه بر این ، در کلیه قراردادها با شرکت ها و پیمانکاران استفاده از نیروهای محلی در استان ، به ویژه اقامتگاه نزدیکتر را درج کرده و بر اجرای مناسب آن نظارت کنید.

صادق خلیلیان

استاندار خوزستان